استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-1005-303763 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SOLENOID VALVE برند BURKERT 600-6792-0018


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1001-304093 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES7322-1BH01-0AA0 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1000-304743 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

POWER SUPPLY SITOPPRI 230V/50HZ/SEK24VDC/10A 6EP1334-2BA00 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-999-303897 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CHOKE MICROMASTER440 6SE6 400-3CC01-0BD3برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-998-303813 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CHOKE MICROMASTER440 6SE6 400-3CC03-5CD3 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-997-303430 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CHOKE MICROMASTER440 6SE6 400-3CC02-2CD3 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-996-303323 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CHOKE MICROMASTER 440 6SE6 400-3CC00-2AD3 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-995-303193 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

REPEATER برند زیمنس 6GK1210-0SA00


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-994-305045 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CONNECTOR PROFIBUS برند زیمنس 6GK1 500-0FC10


فایل استعلام بهاء :