استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-996-303323 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CHOKE MICROMASTER 440 6SE6 400-3CC00-2AD3 برند زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-995-303193 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

REPEATER برند زیمنس 6GK1210-0SA00


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-994-305045 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CONNECTOR PROFIBUS برند زیمنس 6GK1 500-0FC10


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-993-304997 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

اینترفیس آزیباس برند زیمنس6GK1415-2AA10


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-947-304996 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Flow meter magnetic کد فنیoptiflux4300


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-946-304605 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سلونوئید ولو 3/2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-945-304575 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SOLENOID VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-944-304195 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

TRANSMITTER LEVEL+REMOTE SEAL کد فنی 3051CD2A22A1BS8B4I1M5Q4Q8+1199


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-943-303763 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SOLENOID VALVE


فایل استعلام بهاء :