استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-942-30345 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

TRANSMITTER LEVEL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-941-305304 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

TRANSMITTER LEVEL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-940-305543 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

LG PLC RTD CONVERSION MODULE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-939-305556 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PRESSURE SWITCH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-938-305050 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CPU 417-4


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-937-305172 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CPU سری 416


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-936-304973 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

درایو سه فاز 177/7KVA برند LG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-935-303274 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

transmitter level


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-930-13002820 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ارتعاش سنج مدل TPI PHASOR طيق شرايط اختصاصي استعلام پيوست(سه برگ)


فایل استعلام بهاء :