استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-885-11005661 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کارت لودسل یک و دو کاناله(محل تحویل شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-884-11006813 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پوزیشنر بلوک پوزیشنراپلیسنس طبق مشخصات استعلام بها (محل تحویل شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-817-11006676 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

DONGIE MODBUS DRIVER CPساخت زیمنس -------کارت شبکه SIMATIC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-816-11006536 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سیلندر(جک) باکورس 160قطر40----باکورس250قطر63-----باکورس 60 قطر63


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-815-11003904 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

بردالکترونیکی پوزیشنر -بلوک پوزیشنر -مقاومت فید بک پوزیشنر مارک aplisens


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-782-11006591 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کارت گرافیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-781-11005661 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کارت لودسل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-623-11006348 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سنسور زاویه سنج مارک ATEK


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-579-11006313 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سری رسوب زدایی فلزی قطر 42 میلی متر شیلنگ فلزی قابل انعطاف


فایل استعلام بهاء :