استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-230-16000750 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ضخامت سنج مدل ATG PLUS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-229-11005433 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سه نوع پراپ برند KEIYU NDT , TESTECH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-203-11005578 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

لودسل با ظرفیت 50KG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-201-11005491 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

اکچویتور دوبل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-200-11005492 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

اکچویتور برگشت فنر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-199-11005662 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سنسور فلومیتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-198-11004366 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

شیر پروانه ای با اکچویتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-197-11005482 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

تکرار کننده پروفی باس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-196-11005495 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کلمپ آمپرمتر


فایل استعلام بهاء :