شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

TRANSMITTER LEVEL+REMOTE SEAL کد فنی 3051CD2A22A1BS8B4I1M5Q4Q8+1199

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-944-304195 گروه :لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
  کارشناس خرید : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

TRANSMITTER LEVEL+REMOTE SEAL کد فنی 3051CD2A22A1BS8B4I1M5Q4Q8+1199

 توضیحات بیشتر : کارپرداز آقای قاسمی 09163124779 کارشناس فنی سرکار خانم مهندس بختیاری 06133131458

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید