استعلام های خرید گروه سایر خدمات و مشاغل دیگر

شماره استعلام :DKSC-2332-فراخوان گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

فراخوان ثبت و تکمیل اطلاعات تامین کنندگان در سامانه استعلام بها شرکت خمیرمایه و الکل رازی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2135-124556 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

گاز فریون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2039-12008917 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

60 رول 50 کیلویی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1421-121266 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

کابینت آزمایشگاهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1328-120301 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

پالت فلزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-774-13006188 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

کمپرسور درایو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-452-11006119 گروه : سایر خدمات و مشاغل دیگر
شرح استعلام :

نوسان گیر حرارتی


فایل استعلام بهاء :