شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سیم لاکی 1.0سه قرقره 25 کیلوگرمی راما سیم لاکی 0.8 هفت قرقره 14 کیلوگرمی راما سیم لاکی 0.75 چهار قرقره 14 کیلوگرمی راما

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-970-11006973 گروه :لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
  کارشناس خرید : محمد زاد رحیمی
  شماره تماس : 09163149259
شرح استعلام :

سیم لاکی 1.0سه قرقره 25 کیلوگرمی راما سیم لاکی 0.8 هفت قرقره 14 کیلوگرمی راما سیم لاکی 0.75 چهار قرقره 14 کیلوگرمی راما


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید