استعلام های خرید گروه لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی

شماره استعلام :DKSC-2927-001118 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

لاستیک 9.5x48 لاستیک 8/3 X 32


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2926-001119 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

رینگ چرخ9/5X48 رینگ چرخ8/3X32 مخصوص تراکتور 399


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2908-690 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2907-644 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2906-813 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2905-810 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2904-811 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2903-812 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

جنس اصل گریدر 14 جی. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2898-887 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

میلگ فقط ولوو اصل f12(. تحویل کالا سطح شهراهواز میباشد )


فایل استعلام بهاء :