شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فراخوان ثبت و تکمیل اطلاعات تامین کنندگان در سامانه استعلام بها شرکت خمیرمایه و الکل رازی

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-2332-فراخوان گروه :سایر خدمات و مشاغل دیگر
  کارپرداز : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

فراخوان ثبت و تکمیل اطلاعات تامین کنندگان در سامانه استعلام بها شرکت خمیرمایه و الکل رازی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید